ASP.NET’te Resmi Döndürmek (Rotate Image in ASP.NET)

ASP.NET’te Resmi Döndürmek (Rotate Image in ASP.NET) için bir image, bir de button nesnesi tanımlıyoruz:

<asp:Image  ImageUrl=”joker.jpg” ID=”imgJoker” runat=”server” Height=”268px”
Width=”283px” />

<asp:Button ID=”btnDondur” Text=”Döndür” runat=”server”
onclick=”btnDondur_Click” />

using System.Drawing; isim uzayını eklememiz gerekiyor.

btnDondur_Click olayına kodlarımızı aşağıdaki gibi yazıyoruz:

protected void btnDondur_Click(object sender , EventArgs e)
{
string resimYolu = Server.MapPath(imgJoker.ImageUrl); //sayfadaki resmin yolunu alıyoruz

System.Drawing.Image i = System.Drawing.Image.FromFile(resimYolu);  //resmi images türünden kaydediyoruz

i.RotateFlip(RotateFlipType.Rotate90FlipXY); //90 derece döndürüyoruz

i.Save(resimYolu); //dönmüş halini

i.Dispose();

imgJoker.Attributes.Add(“ImageUrl” , resimYolu);  //sayfadaki resmi, döndürdüğümüz resimle değiştiriyoruz.

}

Haydi kolay gelsin.

ASP.NET’te GridView’dan JavaScript’i Çağırmak

ASP.NET’te GridView’dan JavaScript’i Çağırmak için GridView’imizi dolduruyoruz. Doldurduğumuz GridView’ın RowDataBound olayına aşağıdaki kodları yazıyoruz:

protected void GridView1_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
{
if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
{
e.Row.Attributes[“onmouseover”] =
“javascript:fareustunegeldiginde(this);”;
e.Row.Attributes[“onmouseout”] =
“javascript:fareustundengittiginde(this);”;
}
}
Row.Attirabutes[“onmouseover”] niteliği, fareyle satırın üzerine gelindiğine çağırılacak javascript’i çağırıyor.
Row.Attirabutes[“onmouseout”] niteliğiyse, fare satırın üzerinden çekildiğinde çağırılacak javascript’i çağırıyor.
Bunlara göre, fareustunegeldiginde ve fareustundengittiginde adlı iki JavaScript’imizi ASP kod tarafında tanımlıyoruz:
<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
function fareustunegeldiginde(memoAdres)
{
memoAdres.bgColor=’Blue’;
}
function fareustundengittiginde(txtKAdi)
{
txtKAdi.bgColor=’Black’;
}

JavaScript tanımlamasıyla birlikte, üzerine gelindiğinde ve üzerinden gittiğinde çağırılacak yöntemler içinde (metod) memo ve textbox’ın arkaplan renkleri değiştiriliyor.

Kaynak.

C# – ASP.NET Excel 2010’a Aktarım

C# – ASP.NET Excel 2010’a Aktarım için sağlayıcıyı OLEDB.12.0 olarak seçmeniz gerekiyor. Türkçe sitelerde bulunmadığı için yazma gereği duydum.

Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;

C# – ASP.NET – Failure Sending Mail Hatası

C# ya da ASP.NET’te e-posta gönderme işlemi sırasında “Failure Sending Mail” hatasının olası alınma sebebi SMTP portunun tanımlanmamış olmasıdır. Eposta sunucuları genellikle giden portu olarak 587 portunu kullanırlar. Öncelikle 587 portunu yazmayı deneyebilirsiniz. Ayırca diğer bilinmesi gereken, Türk Telekom ADSL tarafında 25 portunun giden portu olarak kullanılmasını engellediğidir. Eğer 25 portu kullanmanız gerekiyorsa ve hat ADSL hattıysa, ya TT tarafında açtırmalı yada portu değiştirmelisiniz.

SMTP.Port = 587;

Eposta gönderimi hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

ASP.NET DropDownList’te İstenilen Kaydı Seçmek (FindByText, SetSelect)

ASP.NET DropDownList’te İstenilen Kaydı Seçmek (FindByText, SetSelect) için aşağıdaki kod cümlesini kullanabilirsiniz:

ddlIlgiliKisi.Items.FindByText(_SorumluAdi).Selected = true;

ASP.NET’te Özel Karakter Yazılmasını Engellemek (Handled Special Character)

ASP.NET’te Özel Karakter Yazılmasını Engellemek (Handled Special Character) için bir RegularExpressionValidator kullanmamız gerekiyor. RegularExpressionValidator’ümüzü oluşturduktan sonra ValidationExpression kısmına (a-z|A-Z|0-9)*[^#$%^&amp;*()’]*$” değerini atıyoruz. Denetleyeceği alanı belirlemek için ControlToValidate özelliğine nesnemizi gösteriyoruz. Sonuç aşağıdaki gibi olacaktır:

<asp:RegularExpressionValidator ID=”rev1″ runat=”server”
ControlToValidate=”txtKAdi” Display=”Dynamic”
ErrorMessage=”Kullanıcı Adı alanına özel karakter girilemez.”

ValidationExpression=”(a-z|A-Z|0-9)*[^#$%^&amp;*()’]*$” ></asp:RegularExpressionValidator>

DevExpress ASPxPopupControl’ü Ekranın Ortasında Göstermek (Center Screen)

DevExpress ASPxPopupControl’ü Ekranın Ortasında Göstermek (Center Screen) için PopupHorizontalAlign ve  PopupVerticalAlign özelliklerinin değerini “WindowCenter” olarak ayarlamanız yeterli olacaktır. Örnek kullanım aşağıdaki gibidir:

<dxpc:ASPxPopupControl ID=”popupUyari” runat=”server” AllowDragging=”True”

Width=”264px” PopupHorizontalAlign=”WindowCenter” PopupVerticalAlign=”WindowCenter”>

</dxpc:ASPxPopupControl>

%d blogcu bunu beğendi: