Textbox'a Harf Yazılmasını Engellemek (isLetter)

Textbox’ın KeyPress olayına şu kodları yazmanız yeterli olacaktır:

e.Handled = Char.IsLetter(e.KeyChar);

Aynı şekilde IsNumber, IsSymbol, IsUpper, IsLower gibi özellkleri de kullanabilirsiniz.

DevExpress GridView ve ASPxGridView'da İstenilen Alanı Gruplamak

Columns’taki alan adının GroupIndex’ini 0 (sıfır) yaparsak o alana göre gruplandırma yapar. İkincil ya da üçüncül gruplamalar için 1-2 diye devam edebilirsiniz.

C# ve ASP.NET'te Stored Procedure Kullanımı

Klasik sorgu çalıştırma yöntemine çok benzer:

SqlCommand __Cmd = new SqlCommand(“spFatura”, __Conn);
__Cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
__Conn.Open();
//Stored Procedure kullanılacak parametreler ekleniyor.
SqlParameter FTip = new SqlParameter();
FTip.ParameterName = “@FTip”;
FTip.SqlDbType = SqlDbType.VarChar;
FTip.Size = 1;
FTip.Value = ‘%’;
__Cmd.Parameters.Add(FTip);
Parametre ekleme işlemleri bitince eğer sonuç bir select, yani listeleme işlemiyse:
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(__Cmd);
DataTable dt = new DataTable();
da.Fill(dt);
Eğer listeleme değil de Update, Insert veya Delete ise Command’ın ExecuteNonQuery() metodunu kullanabilirsiniz.

DevExpress dockManager Nesnesi

DevExpress’in dockManager nesnesi Visual Studio’da, Sql’de ve daha birçok yazılımda kullanılan panellerin yöneticisidir. Örneğin VS’daki Toolbax nesnesi bir paneldir. Bu ve buna benzer panelleri dockManager’dan yapabilirsiniz.

dockManager’ın üzerine gelin Add Panel’e tıklayarak bir panel ekleyin. Daha sonra özelliklerini değiştirmek için yine dockManager’ın üzerinde Designer’ı seçerek Text, Dock gibi birçok özelliği kullanabilirsiniz.

Eğer paneli kod kısmında göstermek ya da gizlemek isterseniz aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz:

dockPanel1.Show();

dockPanel1.Hide();

DevExpress lookUpEdit Nesnesi (Selected Item \ ID)

lookUpEdit nesnesi, combobox’a çok iyi bir seçenek olmakla birlikte seçilen kaydın Id’sine ulaşmak için de birebir.
Toolbox’tan bir lookUpEdit nesnesi oluşturun ve aşağıdaki örnekte verilen kodları kendi veritabanınıza ve nesnelerinize göre uyarların. lookUpEdit nesnesinin edit columns bölümünden veritabanından gelecek olan bilgilere eşdeğer alanları ekleyin. FieldName özelliği veri tabanından gelen alan bilgisiyle eşleşir.
vt.__Da = new SqlDataAdapter(“select UrunId, UrunAdi, UrunSeriNosu from urunler”, vt.__Conn);
vt.__Da.Fill(vt.__DT);
lupUrunler.Properties.DataSource = vt.__DT;
lupUrunler.Properties.DisplayMember = “UrunAdi”;
lupUrunler.Properties.ValueMember = “UrunId”;

DisplayMember özelliği lookUpEdit nesnesi açıldığında görünen kayıt olacaktır. ValueMember özelliği ise o kayda ait Id’i tutar.  Id değerinin görünmesinin hiçbir mantığı olmayacağından Id alanının visible’ının false olması hiç fena olmaz.

lookUpEdit nesnesinde seçilen kaydın ID değerine kod kısmında ulaşmak için aşağıdaki kodlardan yararlanabilirsiniz:

__UrunId = Convert.ToInt32(lupUrunler.EditValue);

DevExpress defaultLookAndFeel Nesnesi ve Temalar (Skins)

DevExpress’in tüm nesnelerinde belirli bir tema kullanmak istediğinizde defaultLookAndFeel nesnesini kullanabilirsiniz.

Toolbox’tan defaultLookAndFeel nesnesini ekleyin ve Look And Feel özelliğinden SkinName özelliğini istediğiniz gibi değiştirin. Yaptığınız değişiklik tüm DevExpress nesnelerinde uygulanır.

DevExpress ASPxPopupControl'ü Göstermek (Show ASPxPopupControl)

DevExpress’in ASPxPopupControl nesnesini toolbox’tan ekleyin ve çağıracağınız olayın altına aşağıdaki kodları yazın.

ASPxPopupControl1.Left = 500;
ASPxPopupControl1.Top = 500;
ASPxPopupControl1.ShowOnPageLoad = true;

Eğer bu nesnenin sizin isteğiniz dışında kapatılmasını istemiyorsanız ShowCloseButton özelliğini false yapın. Eğer bu pencere açıldığında başka işlem yapmasını istemiyorsanız Modal özelliğini true yapın.

Daha ayrıntılı bilgi: DevExpress ASPxPopupControl’ü Göstermek (Show ASPxPopupControl)

%d blogcu bunu beğendi: